Concern for Safety of Police in SA Inspires PhD Graduate

Dr Gugu Mona has graduated with a PhD degree in Public Health following research she did into Occupational Health and Safety among police officers in Gauteng. Mona, who aspires to be a social entrepreneur and an academic, was supervised by one of UKZN’s Top 30 researchers, Professor Moses Chimbari. Passionate about improving safety for members

Nursing Students Reach Out to Learners

Fourth-year Psychiatric Nursing students at UKZN held a mini-seminar for Grade 9 to 12 learners at Montarena Secondary School in Chatsworth to equip learners with knowledge to improve their sense of self-efficacy and navigational skills in career pathing. The seminar was part of the students’ community mental health outreach programme and followed a survey they

Seminar Puts Primary Health Care Curriculum Under Spotlight

Primary Health Care (PHC) training is still stuck in disciplinary silos across both health professions and domains within the professions, says UKZN Family Medicine Head of Department, Dr Bernhard Gaede. Speaking at a seminar at the University, Gaede said the current exploration of a PHC curriculum for professional health education at UKZN had strong historical

UKZN Epidemiologist Completes Applied Spatial Analysis in Epidemiology Training in US

Public Health lecturer, Mr Siyabonga Dlamini, successfully completed Applied Spatial Analysis in Epidemiology training at the Epidemiology and Population Health Summer Institute at Columbia University (EPIC) in the United States. Spatial Epidemiology is a subfield of epidemiology concerned with the description and analysis of geographic variations in disease with regards to factors such as demographic,

Kwethulwe Uhlelo Lwabantwana i-Optimal Child Growth and Development

Click here for English version Emizamweni yokushintsha ucwaningo ngokuqhamuka nezindlela ezintsha namagalelo azwakalayo, i-African Health–Saving Lives Research Flagship yaseNyuvesi YaKwaZulu-Natali yethule i-Optimal Child Growth and Development (i-OrCHID). I-African Health Research Flagship, uhlelo olulodwa kwezine ezaqalwa zethulwa yiNyuvesi ngonyaka wezi-2018, ilawulwa wuSolwazi Quarraisha Abdool Karim, ongomunye wabacwaningi abavelele emhlabeni endimeni yesandulelangculazi nengculazi, ngokwesikhundla sakhe sokuba uMelekeleli

Framework Aims to Improve Delivery of Health Services

Public Health Medicine Specialist in the College of Health Sciences, Dr Ozayr Mahomed, presented an address on the development of the Ideal Hospital Realisation and Maintenance Framework to the Family Medicine Department on the Howard College campus. ‘The Ideal Hospital Framework (IHF) is a critical strategy and intervention to facilitate improved health service delivery and

Nursing Students Take Part in Spirit of Adventure Event

Second-year UKZN Bachelor of Nursing students took part in a Spirit of Adventure team building exercise with professional service staff and academics at Shongweni Dam near Durban. The event involves outdoor adventure in a bid to promote personal and interpersonal growth. Designed to emphasise leadership, team building and personal development, the participating students went through

Ithimba Lase-UKZN Lishaye Into Ecokeme ngama-Open Days

Click here for English version INyuvesi yaKwaZulu-Natal (i-UKZN) ifinyelele ezinkumbini zabafundi baKwaZulu-Natali ngama-Open Dayophikweni lwaseMgungundlovu nolwase-Westville. Lo mcimbi omkhulu waminyaka yonke unika abafundi baka-Grade 11 nabaka-Grade12 ithuba lokuthi bazi ngezifundo ezehlukene ezenziwa e-UKZN, uhlelo lokwemukelwa nendlela yokubhalisa nezinhlelo zokulekelelwa kwabafundi nosizo lwemali olukhona. Abamele amaKolishi aseNyuvesi womane baphendule imibuzo yezivakashi, bakhipha nezincwajana ezinemininingwane ngemikhakha engafundelwa.

Abafundi Bezobuhlengikazi Bagubhe iNyanga ye-Autism

Click here for English version Abafundi base-University of KwaZulu-Natal abenza unyaka wesine eMkhakheni wezobuHlengikazi bagubhe iNyanga ye-Autism kuMbasa(April) ngokubamba iqhaza emikhankasweni ehlukene ebihlelwe yi-Action in Autism, inhlangano engenzi nzuzo efundisa nge-autism, ifundise nezingane ezibanjwe yilokhu kugula. Laba bafundi babambe iqhaza ngokusiza abazali balezi zingane nasemtholampilo ohlolela lokhu kukhubazeka njalo emva kwezinyanga ezine. Abafundi bahlale nezingane

Huge Cash Injection for Lung Cancer Control

Phase two of the College of Health Sciences’ Multinational Lung Cancer Control Programme (MLCCP) led by Dr Themba Ginindza has received a R40 million grant from the Bristol-Myers Squibb Foundation (BMSF). The project seeks to launch a proof-of-concept incubation for the Cancer Centre of Excellence and Research (CACER) concept by adding a clinical component to